? بازدید مدیر عامل محترم شرکت های ایرانخودرو و ساپکو از سوخت آما

خبر
? بازدید مدیر عامل محترم شرکت های ایرانخودرو و ساپکو از سوخت آما

? بازدید مدیر عامل محترم شرکت های ایرانخودرو و ساپکو از سوخت آما

? بازدید مدیر عامل محترم شرکت  ایرانخودرو جناب آقای دکتر مقیمی و مدیر عامل محترم شرکت ساپکو جناب آقای مهندس پیرمحمدی ، جهت افتتاح قطعات تولیدی شرکت سوخت آما برای خودرو تارا

ipmserver