حضور شرکت سوخت آما در هجدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو اصفهان – خرداد 1401

خبر
حضور شرکت سوخت آما در هجدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو اصفهان – خرداد 1401

حضور شرکت سوخت آما در هجدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو اصفهان – خرداد 1401

شرکت سوخت آما مقدم شما عزیزان را در هجدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو اصفهان در تاریخ 26 الی 30 خرداد ماه 1401

واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت نمایشگاه بین المللی اصفهان گرامی می دارد.