دریافت لوح سپاس

سوخت آما
خبر
دریافت لوح سپاس

دریافت لوح سپاس

دریافت لوح سپاس بعنوان واحد موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی در خرداد 1396 از استاندارو رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین ، رئیس کل بانک مرکزی  و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین.