شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در شیراز

سوخت آما
خبر
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در شیراز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در شیراز

شرکت سوخت آما
مقدم شما عزیزان را؛
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در شیراز گرامی می دارد.

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

زمان: 4 لغایت 7 مرداد ماه  1396 ساعت 17 لغایت 22