قدردانی از حضور بانوان در مجموعه سوخت آما

خبر
قدردانی از حضور بانوان در مجموعه سوخت آما

قدردانی از حضور بانوان در مجموعه سوخت آما

زنان در جای جای تاریخ بشریت شانه به شانه مردان در مراحل و سختی های زندگی سهیم بوده اند و نقشی غیر قابل انکار در کارزار زندگی داشته اند و در جامعه امروز این نقش بسیار پر رنگ و برجسته تر شده است.
شرکت سوخت آما بر خود می بالد که تعداد زیادی از نیروهای کاری شرکت را زنان توانا و مصمم برای آبادانی ایران عزیزمان، تشکیل داده است و با کمک دست های توانمند دختران و زنان شایسته ایرانی بخش بزرگی از نیازهای بازار لوازم یدکی تأمین می گردد.
به رسم قدردانی و سپاس، حضور بانوان لایق و شایسته را در این مجموعه ارج می نهیم و قدردان زحمات بی دریغشان خواهیم بود.