iSACO
Mega Motor
Sapco
Renault
Saipa Yadak
Iran Khodro