پخش تیزر تبلیغاتی سوخت آما در مستند سرزمین من -شبکه 3