برگشت

مقایسه عملکرد شمع بوش و سوخت آما

مقایسه شمع سوخت آما و بوش
توضیحات: همانطور که در فیلم مشهود است جرقه شمع سوخت آما از شمع بوش قویتر زده میشود.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co