پایه نگهدارنده فیلتر روغن که در مسیر خروجی پمپ روغن قرار گرفته و وظیفه آن تصفیه روغن وارسال به سیستم روغنکاری موتور می باشد.روغن از مجرای ورودی عبور کرده و به وسیله صافی فیلتر می گردد و وارد سیستم روغنکاری می شود .در صورتیکه سطح روغن موتور کاهش یابد چراغ سنسور روشن می گردد.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co