برگشت

کاتالوگ

کاتالوگ

کاتالوگ محصولات سوخت آما

شـرکت سـوخت آمـا بزرگتریـن تولیـد کننـده انـواع واتـر پمـپ ، اویـل پمپ و دارای پیشـرفته تریـن خـط تولیـد انـواع دریچـه گاز، بروزتریـن تکنولـوژی ماشــین کاری CNC ، بزرگتریــن خطــوط ریختــه گــری آلومینیــوم و خطــوط تولیـد انـواع قطعـات دایکسـتی سـبک و سـنگین خـودرو مـی باشـد. همچنیـن ایـن شـرکت همـواره در راسـتای توسـعه قـدم برداشـته و بروزترین خـط تولیـد انـواع شـمع و لنـت را نیـز راه انـدازی نمـوده اسـت.
شـرکت سـوخت آمـا طـرف قـرارداد بـا شـرکت هـای مـگا موتور، سـایپا، سـاپکو ، ایـران خـودرو و بزرگتریـن تامیـن کننـده قطعـات خـودرو بـرای شـبکه خدمـات پـس از فـروش، شـرکت هـای ایسـاکو و سـایپا یـدک مـی باشـد.
شـرکت سـوخت آمـا تنهـا دارنـده نشـان اسـتاندارد ملی بـرای تولیـد انـواع واتر پمـپ خـودرو و اولیـن دریافـت کننـده ایـن نشـان بـرای تولیـد انـواع اویل پمپ مـی باشـد. اسـتقرار نظـام مبتنـی بـر کیفیـت، برای هشـت سـال متمادی اسـت کـه همـکاری ایـن شـرکت بـا بزرگتریـن شـرکت هـای اروپایـی تولیـد کننـده قطعـات خـودرور را رقـم زده اسـت. از افتخـارات سـوخت آمـا مـی تـوان بـه طراحـی و راه انـدازی پیشـرفته تریـن خـط تولیـد انـواع دریچـه گاز مکانیکـی و نیـز هماهنگـی آن بـا انـواع سیسـتم EMS اشــاره نمــود.

روز جهانی کارگر،روز کارگر