در موتورهای احتراق داخلی وظیفه تنظیم میزان گشتاور و توان خروجی بر عهده دریچه گاز است.دریچه گاز به وسیله Valve و تغییر زاویه آن میزان جریان هوای ورودی به موتور را تنظیم می کند و بنابراین میزان پاشش سوخت نیز متناسب با این میزان هوا کاهش یافته و توان و گشتاور خروجی موتور تنظیم می شود.همچنین این وسیله با استفاده از یک مسیر جانبی به موتور اجازه می دهد.زمانی که موتور تحت بار نیست و فرمانی از راننده مبنی بر فشار پدال گاز دریافت نشده است موتور به صورت بی بار (Idle) همچنان روشن بماند.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co