• سفت و خشک شدن پدال کلاچ و از دست دادن حالت ارتجاعی و فنری خود
• افزایش دور موتور در هنگام حرکت و افزایش نیافتن سرعت
• پله پله شدن کلاچ به دلیل خشکی و خرابی سیم کلاچ
• عقب پرت شدن سریع پا هنگام رها کردن کلاچ
• صدا دادن دنده ها هنگام جا زدن
یکی از نشانه های زمان تعویض دیسک و صفحه زمانی است که ما ماشین را در دنده 1 گذاشته و کلاچ را رها می کنیم موتور و اتاق خودرو به لرزه می افتد و البته این لرزش کاملا متفاوت است. این یک نشانه واضح و کامل برای تعویض دیسک خودرو است.
وقتی ماشین در حال سکون است دنده را در 2 قرار داده و کلاچ را رها می کنیم اگر خودرو حرکت کرد و خاموش نشد دیسک و صفحه تمام شده است. ولی اگر خودرو سریع خاموش شد، هنوز زمان تعویض صفحه کلاچ فرا نرسیده است.
نشانه ای دیگر برای تعویض صفحه کلاچ خودرویتان این است که در سر بالایی نیمه شدید، اگر نیاز به تعویض دنده به شماره های سنگین زیاد باشد ، باید صفحه کلاچ تعویض کنید.

سوخت آما
سوخت آما
https://sookhtama.co